תענית על ספר תורה שנפל

לצערנו נפל ספר תורה בהיכל בית הכנסת, האם כל המתפללים צריכים להתענות לכפרה?

תשובת הרב

החיוב להתענות למי שנפל ספר תורה מידו, אינו מדינא דגמרא אלא מנהג שנהגו העולם על כבוד התורה שחולל, ומקורו בשו"ת משפטי שמואל (יב) הובא במג"א (מד, ה; מ"ב מ, ג).

לפי מנהג נוסף, אף כל הרואים את נפילתו מתענים. והורה מרן הגרי"ש אלישיב שדין הרואים קל יותר ואפשר להקל בזה במקום שיגרם ביטול תורה, אך חמור יותר דינו של מי שהחזיק את הספר ונפל מידיו. ופשוט שהחיוב רק על הרואים ממש, ולא על כל הנמצאים בהיכל בית הכנסת. וכן נזכר בשיורי ברכה (יו"ד רפב, ד).

אם נפל הספר והיה מונח על הארץ ללא מגע אדם, אף כשהוא עדיין בצורה שעומד ורק עצי החיים נוגעים בקרקע, נידון כנפל ויש להתענות.

אך אם לא נפל הספר כולו מידיו, אלא הצליח לתפוס בחלקו ואפילו רק אחז ב'עצי חיים' העליונים ולא היה זמן אפילו מועט שהספר היה לבדו על הארץ, הסתפק האגרות משה (אורח חיים ג, ג בסופה) ומסיק "מהראוי להתענות, אבל כל הרוצה להקל נמי אין מזניחין אותו". ודעת מרן הגרי"ש אלישיב להקל, וכן היקל מרן החזו"א (מעשה איש ב, קב).

אמנם ביסוד הדברים התורה 'נפלה', וכתב מהר"י ברונא (שו"ת קכז) "שהראו לו משמים שצריך תשובה". והתענית אינה על עצם נפילת הספר, אלא מדרכי התשובה על העבירות שהראו לו משמים שצריך תשובה עליהן, כי התורה דורשת את כבודה מציבור המתפללים במקום בו נפל, ויותר יש להם להתחזק בכבוד התורה ולומדיה.

ואלו הם הדברים הנפלאים שכתב בשו"ת תירוש ויצהר (סז): "תם אני ולא אדע כי על שגגת בזיון נפילת ספר תורה, צעקה גדולה בעיר ואימה חשכה גדולה נופלת עליהם, ורוצים להרבות אילי נביות להתכפר, אף כי הוא דבר שאין לו שורש בש"ס. והיאך על בזיון גדול שיתבזה חכם העיר, אין איש שם על לב לשאול כמה תעניתים יצטרכו כל השומעים להתענות… וכבר אמרו במכות (כב, א) כמה טיפשאי הני גבראי דקיימי מפני ספר תורה, ולא קיימי מפני גברא רבה.

"ובטח כי בעיר אשר יתהווה ח"ו מקרה לא טובה כזאת, מורה הדבר כי אנשיה אינם זהירים לתת כבוד וגדולה לחכם העיר, לעומד על העדה ולשאר חכמים… התורה מתפלשת בעפר ואומרת מי ביקש זאת מידכם להרבות בכבודי, וארוסי יושב שמם ובזוי. והתשובה היותר נרצית בזה שיתנו אנשי העיר אל ליבם להיות נזהרים בכבוד חכם העיר, ושתהיה פרנסתו בכבוד ויקבלו באימה את דברי תוכחתו ומוסריו. ובזיון הקל של החכם יהיה נוגע אל ליבם יותר מנפילת ספר תורה, ואז יכופר להם ותתקבל התענית והצדקות אשר יקבלו על עצמם בשביל בזיון ספר תורה וטוב להם כל הימים. אבל זולת זה אף אם אלף תעניות יתענו ללא הועיל הוא".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך