שטר הרשאה כולל למכירת חמץ
(ליום ה' י"ג ניסן וליום ו' י"ד ניסן)

מקומות בבית או ברשות המשותפת שאינכם עתידים להשתמש בהם במשך ימי הפסח כגון מחסן, משרד, מקלט וכן ארונות מסוימים בתוך הבית שאין מעוניינים לבדקם, וכן מי שעוזב את ביתו לכל ימי הפסח ואינו מעוניין לבודקו, ניתן לפוטרם מבדיקת חמץ על ידי השכרתם לנכרי. לכתחילה רצוי להשכירם קודם זמן בדיקת חמץ (באמצעות מכירת י"ג) דהיינו ביום חמישי י"ג בניסן  תשפ"ב עד לאחר חג הפסח. בשטר זה נכללת מכירת יום חמישי (י"ג ניסן) ויום ששי (י"ד ניסן).

מכירת י״ג הסתיימה.
חג כשר ושמח

ימים
שעות
דקות
שניות

אני החתום מטה מייפה בזאת את כוחו של מורינו הרב בן ציון ב"ר שלמה זצ"ל הכהן קוק שליט"א להיות שלוחי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכרו לכל  גוי שירצו, ביום  חמישי י"ג בניסן תשפ"ב, את כל החמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשה, בכל צורה שהיא, אשר יימצאו בעת המכירה בבעלותי בכל מקום שהוא, בין בביתי ובין מחוץ לביתי, וכן חמץ של אחרים שברשותי והן של אלו שייפו את כוחי להיות שלוחם למכור את חמצם וכן כל מיני חמץ שאקנה ושיבואו לרשותי עד זמן שתחול המכירה, חוץ מהמיועד לשימוש בשבת זו של ערב פסח.

דברי החמץ כוללים: קמח דגן, בצקים, חטיפים, ממתקים וממרחים המכילים קמח דגן, בירה, משקאות חריפים העשויים דגן (ויסקי), סולת לתינוקות, מאכל בעלי חיים, מניות וכן את החמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים.

והנני מייפה את כוחם להיות שלוחי להשכיר את המקומות והכלים שמונח בהם החמץ עם תכולתם, מיום זה ועד ליום כ"ה ניסן.

להלן פרטיי האישיים והכתובות בהן החמץ ותוצרתו יימצאו:

וכמו כן הנני מייפה את כוחו של הרב בן ציון קוק או להיות שלוחי כדי שהוא או שליחו וכן הלאה ישכירו לכל גוי שירצו מתאריך י"ג בניסן תשפ"ב עד יום כ"ה בניסן שנה זו את המקומות דלהלן (מלא למעלה בשורת הכתובת את המקומות שברצונך להשכירם לגוי מיום י"ג בניסן) ואת כל המקומות שברשותי המסומנים 'מכור/מושכר לנכרי'. וכן למכור לנכרי את החמץ הנמצא במקומות הנ"ל ולהשכיר את הכלים שהחמץ נמצא בתוכם וכן למכור לנכרי ביום זה את כל החמץ שאינו ידוע הנמצא בכל המקומות המושכרים. על הכל אני ממנה שליח את הרב בן ציון קוק או שלוחיו לעשות כל מה שדרוש לצורך המכירה והשכירות כאדם העושה בתוך שלו, במחיר שירצו, כולל בהקפה. ובתנאים ואופנים שירצו. ופיהם יהא כפי, וידם כידי, והודאתם כהודאתי. ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ויוכלו ליטול לעצמם את כסף המכירה והשכירות. ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות המקומות והמטלטלין השכורים הנ"ל בזמן שאדרש, וכן לפתוח ולאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים. ואם איעדר מביתי ניתן להתקשר למספר הטלפון הנ"ל. כל פרט שבשטר הרשאה זה עומד לעצמו ולא יבוטל בביטול חברו, ולא יפסל בקני את וחמור, ולא בחסר ויתיר, ולא בטשטוש ומחק או ספק בלשון. ותוקפו של שטר זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. בביטול כל המודעות. והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שתהיה תקפה כתוקף ייפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה ולא אוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו ל'צרכים דתיים' בלבד.


הבהרה:
בשטר שלפניך אתה ממנה את הרב להיות שלוחך. אין הרב קונה את החמץ כלל וכלל, אלא רק נעשה שליח.
הערות הרב ראש בית ההוראה שליט"א:
א. מכירה זו מהודרת ביותר. אין צורך בקניין סודר כמבואר ברמב"ם (מכירה ה, י"א-י"ב) שהרשאה ל"צ קנין כיון שידוע שגומר ומוכר בלב שלם. וכן הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.
ב. החמץ הידוע לך חייב להיות סגור ומסומן 'מכור לגוי'.
ג. מכירה זו מאפשרת לגוי לקחת את החמץ בפועל, הגוי מתחייב לשלם שווי החמץ שיטול, אך אין לעכבו מלקחת קודם ביצוע התשלום.
ד. מקומות בבית, או ברשות המשותפת, שאינך עתיד להשתמש בהם במשך ימי הפסח כגון מחסן, משרד, מקלט, וכן ארונות מסוימים בתוך הבית שאין מעוניינים לבדקם, וכן מי שעוזב את ביתו למשך ימי הפסח ואינו מעוניין לבודקו, ניתן לפוטרם מבדיקת חמץ על ידי השכרתם לנכרי. לכתחילה רצוי להשכירם קודם זמן בדיקת חמץ (באמצעות מכירת י"ג) דהיינו ביום חמישי י"ג בניסן תשפ"ב עד לאחר חג הפסח.
ה. אין להשתמש במקומות או בארונות המושכרים לגוי משעת המכירה ועד מוצאי החג, אמנם הגוי מרשה שבשעת הצורך יוכלו להיכנס ולהשתמש ברשותו, אך אין להשתמש בה שימוש רגיל כבעל-בית.
ז. אם ברצונך למכור לגוי מיני חמץ שלא פורטו לעיל, הוסף בשורת הכתובת וכן בעלי חיים הניזונים מחמץ. בנוגע להאכלתם חמץ בפסח יש לשאול רב.
ח. תאריך סיום השכירות שבשטר הוא כ"ה ניסן, אולם בפועל הרב חוזר וקונה מהגוי תיכף בצאת החג ומאותה שעה ניתן להשתמש בחמץ ובכל המקומות.