שטר הרשאה למכירת חמץ

לימים י"ג וי"ד ניסן תשפ"ד

מכירת חמץץ

המכירה הסתיימה, חג כשר ושמח!

ימים
שעות
דקות
שניות

אני החתום מטה מיפה בזאת את כוחו של מורינו הרב בן ציון (ב"ר שלמה זצ"ל) הכהן קוק שליט"א להיות שלוחי

כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכרו לכל  גוי שירצו, בימים י"ג וי"ד בניסן ה'תשפ"ד, את כל החמץ ותערובת חמץ, וחמץ נוקשה, בכל צורה שהיא, אשר יימצאו בעת המכירה בבעלותי בכל מקום שהוא, בין בביתי ובין מחוץ לביתי, וכן חמץ של אחרים שברשותי שאני רשאי למכרו, והן של אלו שייפו את כוחי להיות שלוחם למכור את חמצם. וכן כל מיני חמץ שאקנה ושיבואו לרשותי עד זמן שתחול המכירה. 

דברי החמץ כוללים: בצקים, קמח דגן, חטיפים, ממתקים וממרחים המכילים קמח דגן, בירה, משקאות חריפים העשויים דגן (ויסקי), סולת לתינוקות, מאכל בעלי חיים, מניות וכן את החמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים.

והנני ממנה את הרב בן ציון קוק או שלוחיו להיות שלוחי להשכיר את המקומות והכלים שמונח בהם החמץ עם תכולתם עד ליום כ"ה ניסן.

להלן פרטיי האישיים והכתובת בה החמץ ותוצרתו יימצאו ו/או כתובות נוספות של שולחיי: 

על הכל אני ממנה שליח את הרב בן ציון קוק או שלוחיו לעשות כל מה שדרוש לצורך המכירה והשכירות כאדם העושה בתוך שלו, במחיר שירצו, כולל בהקפה, ובתנאים ואופנים שירצו. ופיהם יהא כפי, וידם כידי, והודאתם כהודאתי. ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ויוכלו ליטול לעצמם את כסף המכירה והשכירות. ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות המקומות והמטלטלין השכורים הנ"ל בזמן שאדרש, וכן לאפשר לו מעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים. ואם איעדר מביתי ניתן להתקשר למספר הטלפון הנ"ל. כל פרט שבשטר הרשאה זה עומד לעצמו ולא יבוטל בביטול חברו, ולא יפסל בקני את וחמור, ולא בחסר ויתיר, ולא בטשטוש ומחק או ספק בלשון. ותוקפו של שטר זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. בביטול כל המודעות. והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שתהיה תקפה כתוקף ייפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, ולא אוכל לטעון שההרשאה והקניינים נעשו ל'צרכים דתיים' בלבד. והכל שריר וקיים.

הערות הרב ראש בית ההוראה שליט"א:
בשטר שלפניך אתה ממנה את הרב להיות שלוחך. אין הרב קונה את החמץ כלל וכלל, אלא רק נעשה שליח. לפיכך אין צורך לעשות קניין סודר עם הרב כמבואר ברמב"ם (מכירה ה, י"א-י"ב) שהרשאה ל"צ קנין כיון שידוע שגומר בלב שלם ששלוחו ימכור את החמץ לנכרי. וכן הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.
א. החמץ חייב להיות במקומות סגורים ומסומנים 'מכור לגוי'.
ב. מכירה זו מאפשרת לגוי לקחת את החמץ בפועל, הגוי מתחייב לשלם שווי החמץ שייטול, אך אין לעכבו מלקחת קודם ביצוע התשלום.
ג. תאריך סיום השכירות שבשטר הוא כ"ה ניסן, אולם בפועל הרב חוזר וקונה מהגוי תיכף בצאת החג ומאותה שעה ניתן להשתמש בחמץ ובכל המקומות.
מכירת י"ג: למעוניינים להשכיר לגוי מקומות בביתם, או ברשותם המשותפת, כדי להיפטר מחובת בדיקת חמץ בהם; כגון מחסן או חלקו שבמחסן/ במקלט המשותף/ ארונות מסוימים שאין משתמשים בהם בפסח ומעוניינים להיפטר בהם מחובת בדיקת חמץ. וכן מי שעוזב את ביתו למשך ימי הפסח ואינו רוצה לבדקו לפסח, רצוי להשכיר אותם מקומות בי"ג בניסן קודם חיוב בדיקת חמץ. אין להשתמש במקומות או בארונות אלו המושכרים לגוי עד מוצאי החג כי הם שייכים לו, אמנם הגוי מרשה שבשעת הצורך יוכלו להיכנס ולהשתמש ברשותו, אך אין להשתמש שימוש רגיל כבעל-בית. במכירת י"ג אין להשתמש באותם מקומות מיום י"ג בניסן משעה 18:00