תספורת ושמיעת מוזיקה בערב שבת ר"ח אייר

למעשה, האם מותר להסתפר ביום שישי כשחל ר"ח אייר בשבת, והנוהגים היתר זה האם יוכל גם לשמוע מוזיקה.

תשובת הרב

מבואר במשנה ברורה (תצג, ה) שכיון "שיש תוספת שמחה של שבת וראש חודש, יש להתיר להסתפר בערב שבת". וכשמותר להתגלח לכבוד שבת, אין זה היתר בלבד אלא חובה משום כבוד שבת. אך כשנמנע מחמת חשש אם משום חשש לצוואת ריה"ח, או חשש לדעת המקובלים שלא להסתפר כל ימי הספירה, רשאי להחמיר ולא להתגלח לכבוד שבת זו.

אמנם הנוהגים כדעת האריז"ל המובא בשע"ת (תצג) שלא להסתפר כלל בימי הספירה מפסח ועד ערב שבועות אסור אף בערב שבת זו, וכן שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שלנוהגים כצוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בראש חודש אף בערב שבת (משנה ברורה רס, ז) אין להתיר, שהרי יום ו' הוא ראש חודש.

אך יש לדעת שלא כל הנוהגים כצוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בראש חודש, נהגו לאסור אף כשחל בערב שבת. ובמקום הצורך ניתן להקל בזה, וכעין שהתיר רבינו להסתפר לצורך פגישת שידוכין בראש חודש לנוהגים כצוואת ריה"ח "משום שלא התקבלה צוואת רבי יהודה החסיד לעניין זה כאיסור, ובעת הצורך יש להקל" וכן גזז בעצמו הציפרניים בראש חודש שחל בערב שבת (ציוני הלכה – נישואין שעב).

ובדבר שאלתו להתיר מוזיקה בערב שבת זו. בוודאי אסור! שהרי אין בשמיעתה משום כבוד השבת, והרי לא הותר אלא לכבוד שבת וראש חודש.

ואף שהתיר המ"ב לישא אשה בערב שבת, הרי כתב "משום שעיקר הסעודה יהיה בשבת וראש חודש", משא"כ בשמיעת מוזיקה בערב שבת.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

תפילת הדרך בטיסה

יכול לומר במטוס, אך לכתחילה יאמר תפילת הדרך בדרכו לשדה התעופה שהיא תחילת הדרך המחויבת בתפילת הדרך, וכל דרכו מביתו

לשאלה >