שימוש בבקבוק מים חמים להרגעת כאב

אשה שהרגישה כבר לפני שבת כאבים בגופה, והסתפקה אם היא יכולה להכין בשבת קודש בקבוק חם מגומי וכדומה כדי להניח אותו במקומות שיש לה את הכאבים.

תשובת הרב

במקרה שאחד סובל מכאבים חזקים מאוד, ויש חשש ממש לכל מיני שאלות חמורות כגון בעיות בכליות וכדומה, ודאי שמחללים את השבת עבור חולה כזה. ואם אין חשש חשש סכנה אלא שמצטערים מזה יכולים לקחת תרופה נגד הכאבים. ולענין שאלה דידן, שבס"ד אין לה כאלו כאבים ורק צריכה להרגיע את השריר או הכאב מפני שכואב לה, נלענ"ד שיש להקל ולהשתמש עם בקבוק של מים חמים [כמובן בשבת צריכים לראות שאין מים קרים בתוך הבקבוק מלפני כן אלא לשפוך מים חמים מהמיחם ואח"כ אפשר להוסיף מים קרים בתוכו].

ויסוד היתר הנ"ל, דהנה איתא בגמ' במסכת שבת דף מ: ובלבד שלא יבא קומקומוס של מים חמין וינחנו על בני מעים בשבת. ורש"י פירש שמא ישפכו עליו, ונמצא רוחץ בשבת בחמין. ותוס' פירש לא יביא משום רפואה, וגזרו אטו שחיקת סממנים. ובשו"ע (סימן שכ"ו סעיף ו') כתב דאסור ליתן על גבי בטנו כלי שיש בו מים חמין. וביאר המ"ב שם (ס"ק י"ט) שלפי רש"י אם החמין בכלי סגור שרי, ואילו לפי תוס' גם בכלי סגור אסור דמחזי כרפואה, וסיים שלצורך גדול אפשר להקל. וכן דעת בעל שבט הלוי זצ"ל ויבלח"ט הגר"ח קניבסקי שליט"א פסק דבזמנינו היות שאף בריאים משתמשים עם בקבוק חם שוב אינו מחזי כרפואה ומותר לכתחילה ליתן בקבוק חם על המיחוש אפילו בלי צורך גדול. וראה עוד בשש"כ (פרק ל"ד סעיף י"א) אם סובל מכאבים חזקים מותר להשתמש עם בקבוק עם מים חמים, וכן בשו"ת אור לציון חלק ב' (פרק ל"ו שאלה א'), ובספר ארחות שבת (פרק כ' הערה קפ"ז).

העולה לדינא: מי שסובל מכאבים חזקים בבטנו בשבת, יכול למלאות בקבוק עם מים חמים ולהניחו במקום הכאב.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה הכללי ירושלים

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך