שו"ת בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

ערב תשעה באב שחל בשבת - תשובות מורינו הרב שליט"א

תשובת הרב

טיול עם הילדים בשבת

האם יכול לצאת לטיול עם ילדיו הקטנים בשבת אחר-הצהריים, כגון לגן שעשועים השכונתי?

אף שכתב הרמ"א (תקנג, ב) שלא יטייל בערב תשעה באב וכתב הברכי יוסף (הובא בשערי תשובה שם ה) שהוא הדין כשחל בשבת, שונה מקרה זה שהולך על-מנת להרגיע ולהעסיק את הקטנים ואינו יוצא לטיול להנאת עצמו, ובזה מותר אף בתשעה באב עצמו בעת הצורך.

 

לימוד בשבת אחר חצות

אחר חצות היום בשבת, האם מותר ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום וכן שאר דברים?

הרמ"א (תקנג, ב) אוסר ללמוד בערב תשעה באב שחל בשבת אף פרקי אבות. אכן כתב המשנה ברורה (שם י) "והט"ז מפקפק מאד על מניעת הלימוד בשבת ומסיים דהלומד בשבת אחר חצות לא הפסיד שכרו. ונראה דיש לסמוך על זה". לכן יכול ללמוד ככל שלבו חפץ.

כשחל ערב תשעה באב בשבת מסר מרן הגרי"ש אלישיב אחר חצות שיעור בעיון בהלכות תשעה באב. אמנם לא בגמרא הנלמדת כסדר, משום שלא רצה לנהוג ברבים כנגד הרמ"א, אך כיון שהמשנה ברורה כתב להתיר, היקל למסור שיעור בעיון בהלכות תשעה באב, אף שכתב המשנה ברורה (תקנד, ד) שבתשעה באב יש ללמוד רק פשוטם של דברים ולא דרך פלפול.

 

לימוד בשבת בענייני אבלות

האם מותר ללמוד בשבת זו וכן בכל שבת באגדות החורבן ובדברים הרעים המותרים ללימוד בתשעה באב?

מותר ללמוד כהרגלו. אך לא יכווין מחמת אבלות כיון שנחלקו בזה הפוסקים (ציוני הלכה – אבלות של"א).

 

נטילת כדור להקלת הצום

האם מותר לקחת בשבת גלולה להקלת התענית?

מומלץ לערב את הכדור במשקה או מאכל מערב שבת, ובצורה זו יוכל ליטלו לכתחילה בשבת. אכן אם לא עירבו בערב שבת, אין להתיר אלא אם לא יכול לצום בלעדיו.

הואיל ומרכיבי הכדור הם מדברי מאכל כזנגביל וקינמון ואינם באים לחזק מזגו אלא להאט התפרקות המאכלים בגוף, אין איסור מצד גזירת שחיקת סממנים אלא מצד חומרא משום הכנה, כפי שאסור לומר שהולך לישון בצהרי יום השבת על מנת שיתחזק במוצ"ש, אך כשעירבו בער"ש שבזה לא ניכרת ההכנה, מותר. אך אם לא יוכל לצום ולא הכין מלפני שבת, יכול להקל בזה.

 

מים אחרונים אחר השקיעה

האם מותר אחר השקיעה ליטול מים אחרונים?

כיון שיש לפרוש מאיסורי תשעה באב כבר מבין השמשות (תקנג, ב), ישתדל ליטלם עוד קודם בין השמשות. אמנם אם לא נטל יכול ליטול מים אחרונים, כיון שהם נטילה של מצוה.

אכן המהדר ליטול מים אחרונים עד סוף הזרוע כדברי הביאור הלכה (קפא, ד"ה עד), ייטול רק עד פרקי האצבעות כעיקר הדין.

 

זמן חליצת נעליים במוצ"ש

מתי יש לחלוץ נעליים בתשעה באב שחל במוצאי שבת?

אם נמצא בביתו, יש לחלוץ תיכף בשקיעה. אך אם נמצא בפרהסיא, יחלוץ עשרים דקות לאחר השקיעה, שהרי אין להתאבל בשבת בפרהסיא.

ומה שממתינים בדרך כלל יותר זמן להוצאת השבת זו חומרא, ולאחר עשרים דקות כבר אין לחשוש לזה ומה שכתב הרמ"א (תקנג, ב) שחולצים נעליים רק לאחר 'ברכו', הוא כשמתפלל ערבית תיכף בזמן.

 

הנ"ל – במקום פרהסיא

מה דין בחורים הנמצאים בישיבה וכן אורחים בשבת חתן או בכל מקום ציבורי, האם נחשב שנמצאים בפרהסיא כמו ברחובה של עיר?

אכן כיון שיש שם אנשים רבים, נחשב לפרהסיא ויחלצו לאחר עשרים דקות. ואמנם מי שיצא מביתו קודם השקיעה, אינו חייב להמתין בביתו כדי לחלוץ בשקיעה. וכיון שבזמן השקיעה נמצא מחוץ לביתו, מתחייב בחליצה רק עשרים דקות אחר השקיעה.

נטילת ציפורניים

האם מותר לקצוץ ציפורניים קודם שבוע שחל בו?

רק בשבוע שחל בו יש לאסור נטילת ציפורניים, ולכן בשנה זו (תשפ"א) שתשעה באב חל ביום א', מותר לקצוץ כרצונו. ובשנים אחרות מקלים בשבוע שחל בו לצורך מצווה כגון לכבוד שבת.

כמוכח מלשון המשנה ברורה (תקנא, כ) להתיר נטילת ציפורניים בערב שבת "כגון שחל ת"ב בשבת" ולא סתם דבריו, הרי שכשאינו בשבוע שחל בו אין איסור כלל, והמקרה היחיד של ערב שבת בשבוע שחל בו הוא "כגון שחל ת"ב בשבת".

שוב נמצא כן באליה רבה (שם ז) שאף לנוהגים איסור רחיצה מראש חודש, מכל מקום איסור נטילת ציפורנים רק בשבוע שחל בו.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

נישוק ספר תורה

כיון שכולם מנשקים ובלא מתכוון עובר מעט רוק על מעיל הספר תורה, בוודאי אסור לגעת בשפתיו במעיל הספר תורה שלא

לשאלה >