חתונה שהחלה לפני השקיעה בליל י"ז בתמוז

משפחה שמפני הקורונה היו חייבים לדחות חתונה של בנם, וכעת מצאו יום שמתאים רק בליל י"ז בתמוז והסתפקו האם מותר להם לעשות את החתונה לפני השקיעה ביום ט"ז בתמוז ולהמשיך עם ריקוד ושירה בליל י"ז.

תשובת הרב

בודאי שצריך לעשות את החתונה לפני השקיעה ומותר להמשיך עם הריקודים בתוך הלילה של י"ז בתמוז, והטעם, דהנה מצאנו שנחלקו הראשונים האם האיסורים של אבילות מתחילים ביום י"ז בתמוז או אפילו בלילה שלפני. הרי"ף והרמב"ן ס"ל שמתחיל מהלילה ואילו ראשונים אחרים נקטו שמתחיל מהיום, והעלה בשו"ת אגרות משה או"ח חלק א' (סימן קס"ח) שאף לפי המחמירים נראה שיודה להקל כיון שרק משום מנהג אבילות דרבים החמירו, ואולי הכא האבילות מתחילה רק כשניכר אבילות של יום, ולכן בעת הצורך היקל אפילו להתחיל חופה בליל י"ז בתמוז לאחר השקיעה. ולכן בנידון דידן אין כאן מחלוקת בראשונים אם האבילות מתחילה לפני השקיעה של ליל התענית, ולכן בודאי שיש לסמוך על המקילים.

הרי מצאנו שנחלקו בזה הפוסקים אף בנידון דידן, וכיון שנידון דידן כבר דחו את החתונה ואי אפשר לגרום לזוג להמתין עוד ג' שבועות כדי לחשוש למחמירים, ומכל מקום הדעה שהחמירה בזה היא מרן בעל שבט הלוי זצ"ל בשו"ת שבט הלוי חלק ג' סוף (סימן קנ"ז) שכתב דאסור לעשות ריקודין ומחולות בכה"ג ורק התיר שירה בפה ושירי מצוה עי' שם. אמנם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק להקל בזה שמותר להמשיך את הריקודים ותזמורת בלילה אם התחילו לפני השקיעה. וראיתי בספרו של מורינו גאב״ד בית ההוראה הכללי הגרב"צ הכהן קוק שליט"א ציוני הלכה – נישואין (עמוד קמ"ח-ק"נ) שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שבליל י"ז בתמוז אסור לעשות נישואין, אבל אם עשו החופה מבעוד יום בט"ז בתמוז, מדינא מותר לעשות שמחת הנשואין בלילה. ומ"מ אם אפשר עדיף לקבוע תאריך אחר, ואם קשה למצוא אולם בתאריך אחר, מותר. וכן בשו"ת משנה הלכות חלק ו' (סימן ק"ט) נשאל בזה וכתב תשובה להקל והביא שהשואל כתב לו ששמע שמרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל כבר פסק בזה לקולא, ונראה לי שלפי החשבון שלו בתשובה בכה"ג מאוד מסתבר שיתיר אם במקום הנ"ל שנחלקו הראשונים היקל בעת הצורך כ"ש בכה"ג שלא דנו בזה ראשונים הוא פסק להקל עי' שם. ואח"כ ראיתי בהדיא בשו"ת רבבות אפרים חלק א' סוף (סימן שע"ה) ששאל להגר"מ פיינשטיין זצ"ל אם מותר לקבוע חתונה בליל י"ז בתמוז בעת הצורך, וענה לו שיקבע החתונה לפני השקיעה שיהיה בט"ז תמוז. ועוד ניתן לחזק את הוראת המקילים בכה"ג דאף בעל שבט הלוי זצ"ל שכתב בהדיא להחמיר, למעשה בספר מבית לוי הל' מועדים (עמוד שס"ח) פסק שאם עשו החופה בערב י"ז בתמוז וגמרו הז' ברכות שבחופה מבעוד יום אפשר דיש להקל לעשות סעודה וריקודין, אבל אין להקל לעשות כן לכתחילה.

העולה לדינא: מי שצריך לעשות חתונה בליל י"ז בתמוז מותר להתחיל לפני השקיעה עם שירה וריקודים ולהמשיך אל תוך הלילה, ואפילו אם אין צורך גדול לעשות את החתונה דוקא באותו יום מ"מ המיקל בזה יש לו הרבה על מי לסמוך.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך