גפרור, נרות וחיבור הלהבות | הבדלת יקנה"ז

לרגל יום טוב שחל במוצאי שבת: כמה שאלות שנשאלו בענייני הבדלת יקנה"ז

תשובת הרב

הבערת גפרור

האם גפרורים יכולים לשמש נר הבדלה-יקנע"ז.

תשובת הרב שליט"א: אין להדליק גפרור לצורך אש ההבדלה בלבד, משום שהדלקה שאין בה צורך אסורה. ולמרות שמצווה לברך על 'אבוקה' (רצח, א), אך כתב המשנה ברורה (תקיד, ל) "כיון שאין מתכוין בזה לצורך יום טוב אסור". וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה (סב, הערה לא).

אכן יכול להדליק 'נר' במיוחד לצורך ברכת ההבדלה, שהרי מותר להדליק כמה נרות שרוצה לכבוד יום טוב, וממילא נחשבת הדלקתו לצורך נרות יום טוב, ומה בכך שכוונתו ליקנה"ז. ומחמת כן יש להיזהר ולא להשתמש בנרות שמוכרים לצורך הבדלת יקנה"ז אם הם קטנים מאוד, שבתוך דקות בודדות כבר מתכלים. אכן צהלה היתה נסוכה על פני מרן הגרי"ש אלישיב כאשר הבאתי לו נר יקנה"ז העומד לזמן מה שאין בו אף חשש הבערה.

 

חיבור הלהבות

 

האם יש לחבר את הנרות זה לזה בכדי שייראה כאבוקה.

תשובת הרב שליט"א: אם מדליק כמה נרות יש להיזהר לכתחילה שלא יידבקו הנרות יחד ויטפטף מהשעווה וייחשב כגרם כיבוי. ואכן הגרש"ז אויערבאך (הליכות שלמה ניסן ט 155) לא קרבם יחד. אך הגרי"ש אלישיב הורה שמחמת כן אין לברך על נרות יחידים או מרוחקים זה מזה ברכת בורא מאורי האש, כיון שאינם נחשבים 'אבוקה' כדעת המג"א (הובא במשנה ברורה רחצ, ד) "יראה שיגיעו המאורות להדדי ואז חשיב אבוקה". אלא יש לקרבם בזהירות באופן שלא יהא פסיק רישא שיישפך מהחלב החוצה, ולכן עדיף בנרות ארוכים. ואמנם אם התחברו, בדיעבד אין בזה בעיה כיון שאינו פסיק רישא. ואף יכול להפרידם ולהניחם עד שיכבו. וכן פסק האגרות משה (אורח חיים ה, כ, ל) והקהילות יעקב (ארחות רבינו יום טוב מג).

 

נרונית עם ב' פתילות

האם ניתן להכניס לתוך נרונית חד פעמית פתילה נוספת, וכך ייחשב כאבוקה בנר עם ב' שלהבות.

תשובת הגאב"ד שליט"א: עדיף לחתוך קודם החג מעט מנר ההבדלה ולהניחו בתוך פמוט. נרונית עם פתילות צמודות לא נחשבת אבוקה אלא כלהבה גדולה, כיון שאין שעווה מפרידה בין הלהבות כמבואר במשנה ברורה (רצח, ח).

 

 לתשובות נוספות בהלכות הפסח

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך