נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

הפעלת מוזיקה בגן ילדים בספירת העומר

תספורת ושמיעת מוזיקה בערב שבת ר"ח אייר

מוזיקה בסיום מסכת בשלושת השבועות

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות