נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

תספורת ושמיעת מוזיקה בערב שבת ר"ח אייר

מוזיקה בסיום מסכת בשלושת השבועות

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות