תפילה מול חלון מכונית

במניינים המתקיימים ברחובה של עיר, האם יש חשש להתפלל שמונה עשרה מול חלון המכונית כמו שאסור להתפלל מול מראה?

תשובת הרב

המקור שאסור להתפלל מול מראה מובא בבאר היטב (סימן צ ס"ק ל) בשם הרדב"ז (סימן קו) האוסר להתפלל כנגד מראה אפילו אם עיניו סגורות כדי שלא יאמרו שמשתחווה לבבואה שלו, וכן הובא בכף החיים (ס"ק קל"ח) בשם האליה רבה והחיד"א ובמשנה ברורה שם ועוד אחרונים. ומה שכתב הרדב"ז שאסור להתפלל מול מראה, אפילו כשעוצם עיניו, וכ"ש כשאינו עוצם את עיניו שאסור להתפלל (כנסת הגדולה).

ומצאנו ב' טעמים לדין הנ"ל:

א) נראה כמשתחווה לצורתו שבתוך המראה.

ב) מבלבל את הכוונה.

נפק"מ ביניהם שאם עוצם עיניו, יהיה מותר להתפלל לפי טעם השני.

להלכה החמירו הפוסקים שאסור להתפלל מול מראה.

וכל זה במראה עצמה, אך מול חלון יש אומרים שדינו קל יותר כיון שדווקא במראה שמיועדת להביט בה החמירו טפי, משא"כ חלון שאינו מיועד להסתכל בו אלא שיש אפשרות לראות את עצמו על ידו, ולכן מעיקר הדין אפשר להקל, והרוצה להחמיר יעצום את עיניו או יסתכל כל הזמן בתוך הסידור. וראה עוד בשו"ת שבט הלוי חלק ט' (סימן כ"א).

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך