נישואי כהן ובעלת תשובה: עד כמה לבדוק יחוס?

אנחנו כהנים, ובני התגרש, ובין השידוכים יש הצעות של בנות שההורים חזרו בתשובה או שההורים הם בני בעלי תשובה, ושאלתי הוא, האם אפשר לכהן להנשא לבת למשפחה כזאת, שראיתי שהערוך השולחן בסי ב' כותב שהא שקי"ל שכל משפחות מיוחסות היינו רק לישראל אבל לכהן צריך לבדוק, ולכאורה הורים שלא שמרו מצוות הרי יש מקום להרבה חששות לפסלות, ואיך אפשר לבדוק כזה דבר, וכי משפחה שלא שמרה תורה ומצוות אפשר לומר שהם מיוחסות.? רצוני לשמוע איך ההנהגה למעשה בזה.

תשובת הרב

מעולם לא שמענו שכהן הבא לישא אשה בודק בה בד' דורות. וכבר כתב החזו"א (אבה"ע א' כ"ג ובכל העניין שם) דלדינא כל המשפחות בחזקת כשרות אפילו לכהן. ואין חיוב בדיקה אלא ביצא עליהן ערער. וכבר העיד לן הגר"ש קלוגר (האלף לך שלמה (אאה"ע ט"ו) שכך הוא המנהג שאין הכהן בודק וז"ל "וגם לכהן נראה דאין להחמיר בזה כיון דסוגיא דעלמא לא נהגו כן ואין מדקדקין אחר שום משפחה רק כל אשה הבאה להנשא מחזקינן אותה בחזקת כשרה להנשא לכהן ואין מצריכין להביא ראיה כן נ"ל לדינא" ודלא כהעה"ש (ראה בהרחבה אוצה"ם ב', ב' ה).  

רק אם המדוברת עצמה בעלת תשובה צריך לברר שלא נבעלה בעבר עם מי שמחללה מכהונה (גוי או קרוב משפחה בדרגה ראשונה) וכיון שהיא עתה שומרת מצוות נאמנת להעיד על עצמה שכשרה (הוראת מו"ר מרן רבינו הגריש"א).

ואף שכך הוא מהדין, מהראוי לברר בירור קל כגון בשיחה עם המדוברת ולהתרשם על כשרות ייחוסם.

וראה בנים לבניך שלום על ישראל. 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך