נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

בירך ברכת 'המפיל' ונזכר שטרם ספר ספירת העומר. ומה הדין לגבי אשר יצר.

תשובת הרב

#לאחר ברכת המפיל

 

בירך ברכת 'המפיל' ונזכר שטרם ספר ספירת העומר.

יברך ויספור, למרות שכבר בירך 'המפיל'.

ואומנם מובא ב'אשי ישראל' [שו"ת הלכות תפילה מהגר"ח קניבסקי] שהחזו"א אמר שלא לברך אשר יצר לאחר המפיל, כנראה סמך בזה על דברי המשנה ברורה (ד, ג) "יש אומרים שיכול לסמוך על עשיית צרכיו בלילה, על אשר יצר דשחרית. וצ"ע לדינא". אך בוודאי אף החזון איש יודה, כשנזכר שלא התפלל ערבית לאחר שבירך המפיל, שיתפלל. והוא הדין לספירת העומר, שעיקר זמנה הוא בלילה.

והוא הדין לגבי אשר יצר: יברך גם לאחר המפיל.

ואין זה נחשב שמפסיק בין הברכה לשינה, ומחשיב את ברכת המפיל לברכה לבטלה, מדברי תוס' בברכות (י"א, ב' ורבנן) מתבאר שברכת המפיל לא באה על השינה, אלא כהגדרת הביאור הלכה (רל"ט, סמוך) "על מנהגו של עולם הוא מברך". עד שמסתפק אם יברך, כשמסופק אם יצליח להירדם קודם עלות השחר.

וא"כ בוודאי שלא יפסיד ברכת אשר יצר או מצות ספירת העומר לצורך כך.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך