האזנה לשניים מקרא ואחד תרגום

מעוניין ללמוד בנסיעה שנים מקרא ואחד תרגום, אך קריאה בנסיעה גורמת אצלי לבחילה, אך דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה (גיטין ס). האם מותר לומר יחד תוך כדי שמיעת הקלטה של שנים מקרא ב'קול הלשון'?

תשובת הרב

מותר.
מקורות:
במשנה ברורה (מט ב) הביא שהרדב"ז החמיר לעצמו ולא מחה באחרים, וכתב טעם להקל שאין האיסור אלא כשמוציא אחרים ידי חובה. אולם המעיין ברדב"ז יבין שאין עיקר הנקודה אם הוא מוציא או אינו מוציא, אלא עיקר הנקודה אם הוא חובה או שכבר יצא ידי חובתו. דז"ל הרדב"ז (ח"ד אלף רה) "עוד ראיתי טעם אחר דלא אמרינן דברים שבכתב וכו' אלא בזמן שהוא קורא קריאה של חיוב אבל קריאה זו אינה של חיוב שכבר קרא בביתו שנים מקרא ואחד תרגום". ולפ"ז בנד"ד שהוא קריאה של חיוב אסור. אבל הרדב"ז כתב גם טעם אחר להקל: "לפי שאמרו בירושלמי דדוקא בקורא בתורה שמא יאמרו חסר משם, ובנדון דידן לא שייך האי טעמא". ולכאו' ר"ל שכיון ששומע מפי ש"ץ והש"ץ כן קורא מהכתב לא שייך שיקרא חסר. וכמו כן בנד"ד כיון שזה שהקליט השמו"ת ב'קול הלשון' קורא מהספר, לא שייך כאן שיחסר. ואע"פ שהרדב"ז כתב שאעפ"כ החמיר לעצמו, חזי לאיצטרופי למש"כ המ"ב (מט א) שאם הוא במקום שא"א להשיג שם חומש מותר. ובנסיעה שקשה לקרוא מהחומש, נמצא במצב שא"א להשיג חומש.
הוספת ראש בית ההוראה: תשובה זו לעצם השאלה, אך צריך לזכור שעיקר חובת שנים מקרא ואחד תרגום בלימוד והבנה ולא בקריאה בעלמא.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך