שמיני – הכנה לזמן קיץ (גיליון 163)

נושאי הגליון

חשבון נפש בשמחה – שיחת הכנה לזמן קיץ

יצר הרע של קטנות | הפליאה של המשגיח רבי ירוחם | לימוד המוסר במשנת מרן הגרי"ש אלישיב | צעקות בבית ה'קצות החושן'

הלכה למעשה

מחלל שבת בצנעה | שאילת שלום לראש הישיבה בתוך שלושים | ניחום ב-ג' ימים ראשונים לאחר החג

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: