משפטים | מתי עדיפה מצוה קטנה על גדולה? | הלכה – עליית קטן בד' פרשיות

נושאי הגליון

באגדה

"אשריהם ישראל המהדרים ושולחים גדול לקטן, ולמי שיש לו קפידא עליו" | הידור במשלוח מנות | החפצים לנסוע, יישארו בישיבה | ממון שהושג במרמה, עלול להוריד לטמיון גם 'ממון כשר'

הלכה למעשה 

עליית קטן בד' פרשיות | 'לקקן צובע פה' בשבת | מעשרות לבני תורה שאינם עניים

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: