צועד לביתו ולולבו בידו, דרך יוהרא?

אופן נענוע ארבעת המינים