שטר הרשאה למכירת חמץ

ליום שישי י"ג ניסן תשפ"א

המכירה הסתיימה, חג כשר ושמח!

ימים
שעות
דקות
שניות

אני החתום מטה מיפה בזאת את כוחו של מורינו הרב בן ציון ב"ר שלמה זצ"ל הכהן קוק שליט"א להיות שלוחי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכרו לכל  גוי שירצו, ביום  שישי י"ג בניסן תשפ"א, את כל החמץ ותערובת חמץ, וחמץ נוקשה, בכל צורה שהיא, אשר יימצאו בעת המכירה בבעלותי בכל מקום שהוא, בין בביתי ובין מחוץ לביתי, וכן חמץ של אחרים שברשותי שאני רשאי למכרו, והן של אלו שייפו את כוחי להיות שלוחם למכור את חמצם.

וכן כל מיני חמץ שאקנה ושיבואו לרשותי עד זמן שתחול המכירה. חוץ מהמיועד לשימוש בשבת זו של ערב פסח.

דברי החמץ כוללים: בצקים, קמח דגן, חטיפים, ממתקים וממרחים המכילים קמח דגן, בירה, משקאות חריפים העשויים דגן (ויסקי), סולת לתינוקות, מאכל בעלי חיים, מניות וכן את החמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים.

והנני ממנה את הרב בן ציון קוק או שלוחיו להיות שלוחי להשכיר את המקומות והכלים שמונח בהם החמץ עם תכולתם, מיום זה ועד ליום כ"ה ניסן.

להלן פרטיי האישיים והכתובת בה החמץ ותוצרתו יימצאו ו/או כתובות נוספות של שולחיי: 

על הכל אני ממנה שליח את הרב בן ציון קוק או שלוחיו לעשות כל מה שדרוש לצורך המכירה והשכירות כאדם העושה בתוך שלו, במחיר שירצו, כולל בהקפה, ובתנאים ואופנים שירצו. ופיהם יהא כפי, וידם כידי, והודאתם כהודאתי. ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ויוכלו ליטול לעצמם את כסף המכירה והשכירות. ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות המקומות והמטלטלין השכורים הנ"ל בזמן שאדרש, וכן לאפשר לו מעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים. ואם איעדר מביתי ניתן להתקשר למספר הטלפון הנ"ל. כל פרט שבשטר הרשאה זה עומד לעצמו ולא יבוטל בביטול חברו, ולא יפסל בקני את וחמור, ולא בחסר ויתיר, ולא בטשטוש ומחק או ספק בלשון. ותוקפו של שטר זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. בביטול כל המודעות. והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שתהיה תקפה כתוקף ייפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, ולא אוכל לטעון שההרשאה והקניינים נעשו ל'צרכים דתיים' בלבד.
הבהרה:
בשטר שלפניך אתה ממנה את הרב להיות שלוחך. אין הרב קונה את החמץ כלל וכלל, אלא רק נעשה שליח.
הערות הרב ראש בית ההוראה שליט"א:
א. מכירה זו מהודרת ביותר. אין צורך בקניין סודר כמבואר ברמב"ם (מכירה ה, י"א-י"ב) שהרשאה ל"צ קנין כיון שידוע שגומר ומוכר בלב שלם. וכן הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.
ב. . החמץ הידוע לך חייב להיות סגור ומסומן 'מכור לגוי'.
ג. מכירה זו מאפשרת לגוי לקחת את החמץ בפועל, הגוי מתחייב לשלם שווי החמץ שיטול, אך אין לעכבו מלקחת קודם ביצוע התשלום.
ד. מקומות בבית, או ברשות המשותפת, שאינך עתיד להשתמש בהם במשך ימי הפסח כגון מחסן, משרד, מקלט, וכן ארונות מסוימים בתוך הבית שאין מעוניינים לבדקם, וכן מי שעוזב את ביתו למשך ימי הפסח ואינו מעוניין לבודקו, ניתן לפוטרם מבדיקת חמץ על ידי השכרתם לנכרי. לכתחילה רצוי להשכירם קודם זמן בדיקת חמץ (באמצעות מכירת י"ג) דהיינו ביום חמישי י"ב בניסן תשפ"א עד לאחר חג הפסח.
ה. אין להשתמש במקומות או בארונות המושכרים לגוי משעת המכירה (בין בי"ב ובין בי"ג) ועד מוצאי החג, אמנם הגוי מרשה שבשעת הצורך יוכלו להיכנס ולהשתמש ברשותו, אך אין להשתמש בה שימוש רגיל כבעל-בית.
ו. החמץ המיועד לשבת יש להניחו לפני כניסת שבת במקום מוגדר. חמץ זה, כיון שאינו מכור לגוי, אסור להשאיר ממנו כלום לאחר זמן איסור חמץ. ומה שנשאר חובה להשליך לבית הכיסא או להשרות באקונומיקה וכדומה קודם זמן איסורו.
ז. אם ברצונך למכור לגוי מיני חמץ שלא פורטו לעיל, הוסף בשורת הכתובת וכן בעלי חיים הניזונים מחמץ. בנוגע להאכלתם חמץ בפסח יש לשאול רב.
ח. תאריך סיום השכירות שבשטר הוא כ"ה ניסן, אולם בפועל הרב חוזר וקונה מהגוי תיכף בצאת החג ומאותה שעה ניתן להשתמש בחמץ ובכל המקומות.