מכירת חמץ וירטואלית, לכתחילה או בדיעבד?

אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

מכירת כלי חמץ לנכרי