אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

מכירת חמץ וירטואלית, לכתחילה או בדיעבד?

מכירת כלי חמץ לנכרי