כריעה בברכת מעין שבע

שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה

ברכת מעין שבע במנייני חצרות