בין הזמנים אב תשפ"א (178)

נושאי הגליון

נושא העלון:

הלכות המצויות בבין הזמנים ודברי חיזוק ליומי דפגרא

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: