ספר דיגיטלי שעלול לגרום חילול שבת

טלטול ניילון להגנת המגבעת מפני גשמים