עמדתי לצד הכהן המברך, התברכתי?

נטילת ידיים לכהן במניין מצומצם