ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

עניית אמן אחר קטן המברך

משלוח מנות באמצעות קטן/ נכרי