עמדתי לצד הכהן המברך, התברכתי?

ברכת כהנים בבית האבל

תשובה מורחבת – מנייני המרפסות

נטילת ידיים לכהן במניין מצומצם