תפילת הדרך בטיסה

תפילת הדרך אינה שגורה בפיו. סימן רע?