מתי אוכלים, איך מבערים | שו"ת

סעודת שבת במקום שא"א להכניס חמץ כלל